Địa chỉ: Số 8, đường 18, Khu Công nghiệp Sóng Thần 2, Bình Dương, Việt Nam.
Điện thoại: (84 - 0274) 3790 889  -  Fax: (84 - 0274) 3730 800 - Email: tungshin@tungshinaluminum.com